Martin Dixon Textbook On International Law

Sponsored link: Download Martin Dixon Textbook On International Law
humanitarian intervention international law Çankaya university
Buyurgan biçimde kar›flma da zorlama unsurunu bar›nd›rmaktad›r. Vincent de müdahaleyi bir devlet, devletler grubu ya da uluslararas› örgütün bir devletin içifllerine zorlay›c› biçimde kar›flmas› eylemi olarak tan›mlamaktad›r. Vincent’e göre, müdahale eylemi müdahale edilen devletin yönetimini hedef al›r ve hukuka uygun olsa da olmasa da uluslararas› iliflkilerin geleneksel kal›b›n› bozar.5 Müdahale edilen devlete yönelik zorlama, kuvvet kullanma yasa¤›n› ihlâl eden fiiller yoluyla gerçekleflebilece¤i gibi, an›.

Language: turkish
PDF pages: 28, PDF size: 0.11 MB
Report
study on customary international humanitarian law
Bu süre boyunca, dört Cenevre Sözleflmesi ve bu sözleflmelerin 1977 tarihli Ek Protokolleri, husumete taraf olmam›fl ya da art›k do¤rudan husumete dahil olmayan kiflilere (yaral›lar, hastalar ve kazazedeler, herhangi bir silahl› çat›flmayla ba¤lant›l› nedenlerden dolay› özgürlü¤ünden mahrum b›rak›lm›fl kifliler ile sivillere) hukuki koruma sa¤lam›flt›r. Hal böyle olmas›na ra¤men, söz konusu anlaflmalar defalarca ihlal edilmifl ve bu durum, Uluslararas› ‹nsanc›l Hukuka sayg› gösterilmifl olsa idi engellenebilecek, çefl.

Language: turkish
PDF pages: 41, PDF size: 0.37 MB
Report
Türkçe ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.