Murat Açıköğretim Yayınları Kamu Yönetimi

Sponsored link: Download Murat Açıköğretim Yayınları Kamu Yönetimi
siyaset bilimi ve kamu yönetimi
Language: turkish
PDF pages: 60, PDF size: 0.74 MB
Report
kamu yönetimi Çalışmaları kamu yönetimi ve reform
.Kamu Yönetimi ÇalıĢmaları‖nın dokuzuncu sayısı, ―Kamu Yönetimi ve Reform‖ baĢlığı altında yapılmıĢ çalıĢmaları kapsamaktadır. Kitapta birbirinden ilginç . gibi oldukça geniĢ bir sektörel dağılımı kapsamaktadır. Her bir çalıĢma, kamu yönetimi alanında sürüp gitmekte olan değiĢimi, reform kavramıyla iliĢkilendirmekte ve değiĢimin.

Language: turkish
PDF pages: 485, PDF size: 3.89 MB
Report
kamu yönetimi: yapi işleyiş reform
. Günümüz Kamu Yönetiminde Ön Plana Çıkan Yaklaşımlar Ozan ZENGİN……………………………………………………………….1 Kamu Özel Sektör Ortaklığı Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme Selime GÜZELSARI……………………………………………………….43 Kamu Özel.

Language: turkish
PDF pages: 262, PDF size: 1.98 MB
Report
kamu yönetimi temel kanunu tasarısı
Mahalli idareler görev, yetki ve sorumluluk alanlarýna giren hizmetleri, idarenin bütünlüðüne, kalkýnma planýnýn ilke ve hedeflerine, kanunlarla belirlenen esas ve usullere, kendi stratejilerine, amaç ve hedeflerine, performans ölçütlerine uygun olarak yürütür. Mahalli idarelerin kanunlarla verilen temel görev ve hizmetlerden herhangi birini ciddi þekilde aksatmasý ve bu durumun halkýn hayatýný önemli ölçede olumsuz etkilemesi durumunda, merkezi idare bu aksaklýklarýn giderilmesi için makul bir süre verir..

Language: turkish
PDF pages: 142, PDF size: 0.31 MB
Report
kamu yönetimi - iktisadi ve idari bilimler fakültesi kamu yönetimi
. Ünivesitesi Kamu Yönetimi Bölümü 18.08.2008’de Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın 22329 sayılı kararı ile açılmıştır. 60 kişilik kontenjanı olan Kamu Yönetimi Bölümü’nde eğitim dili Türkçe olup, her dönem için 2 ders İngilizce olarak okutulmaktadır. Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğrencilerin. Türkiye toplumunda yöneticilik rolü üstlenme yeteneği kazandırmak ve yaratıcı, çağdaş, kamu yönetiminin detaylarını içeren bilgilerle donatılmalarını sağlamak için özgün bir ders.

Language: turkish
PDF pages: 122, PDF size: 3.06 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next page →
Türkçe ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.