Serenad By Livaneli

Sponsored link: Download Serenad By Livaneli
zülfü livaneli
Yasal düzenleme uyar›nca tarifelerini bir sonraki takvim y›l›nda geçerli olmak üzere;ayda belirlemek ve duyurmak durumunda olan müzik alan›ndaki meslek birlikleri, 2007 tarifelerini bu y›l tüm meslek birlikleri olarak ortak bir çal›flma yaparak belirlediler. Tarife kriterlerinin paralel olmas› ve sektörde hakkaniyetli bir flekilde telif haklar›n›n takip edilebilmesi amac›yla tarife çal›flmalar›nda bir araya gelen meslek birlikleri bir ilke imza atm›fl oldular. MESAM-MSG-MÜYAP-MÜYORB‹R’in kat›l›m› ile gerçekle.

Language: turkish
PDF pages: 60, PDF size: 2.73 MB
Report
zülfü livaneli mithat alam film merkezi boğaziçi Üniversitesi
Language: turkish
PDF pages: 29, PDF size: 1.55 MB
Report
tbmm (s. sayısı: 1413) istanbul milletvekili Ömer zülfü livaneli
. Araştırma Komisyonu kurulmasını arz ve teklif ederiz. Saygılarımızla, Ömer Zülfü Livaneli İstanbul Nejat Gencan Edirne İnal Batu Hatay Mehmet Tomanbay Ankara.

Language: turkish
PDF pages: 150, PDF size: 5.51 MB
Report
tbmm (s. sayısı: 1413) istanbul milletvekili Ömer zülfü livaneli
. Araştırma Komisyonu kurulmasını arz ve teklif ederiz. Saygılarımızla, Ömer Zülfü Livaneli İstanbul Nejat Gencan Edirne İnal Batu Hatay Mehmet Tomanbay Ankara.

Language: turkish
PDF pages: 150, PDF size: 5.51 MB
Report
Türkçe ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.